За ЈП Кисела Вода КВ

ЈП Кисела Вода КВ Скопје e насочено кон современи управувачки методи преку кои спортските сали и спортските објекти на територија на Општина Кисела Вода ќе може ефикасно да се: планираат, адаптираат, изградат, изнајмат, финансираат и експлоатираат.

Основните принципите на ЈП ``Кисла Вода КВ`` се базирани на економска и спортска анализа која налага парцијално истражување и квантитативно вреднување на мисија,визија и целите во системот на спортот (степен на искористеност на капацитетите, оптимизација, економска ефикасност, заштеди, специјализација и рационализација на процесите..).

about

Нашата визија

Основните принципите на ЈП ``Кисла Вода КВ`` се базирани на економска и спортска анализа која налага парцијално истражување и квантитативно вреднување на мисија,визија и целите во системот на спортот (степен на искористеност на капацитетите,оптимизација,економска ефикасност,заштеди,специјализација и рационализација на процесите..).

about

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

 • Општи податоци

  Назив на субјектот: ЈП Кисела Вода КВ Скопје

  Седиште на субјектот: ул.Петар Делјан бр.17 Скопје

  ЕДБ на субјектот: 4058018531235

  Големина на субјектот: Микро

 • Основање - правна форма

  Јавното претпријатие ЈП Кисела Вода КВ Скопје е основано од страна на Советот на Општина Кисела Вода со одлука на основање од 27.07.2018 год.Упис во Централен регистар е на ден 06.11.2018 год.под деловоден број 30120180015849.