blog

Записник од интервју за Јавен повик бр.02/23 за избор на членови во управен одбор и надзорен одбор за контрола на материјално-финансиско работење на Јавното претпријатие за стопанисување со спортски сали и спортски објекти Кисела Вода КВ Скопје

25/04/2023Записник од интервју за Јавен повик бр.02/23 за избор на членови во управен одбор и надзорен одбор за контрола на материјално-финансиско работење на Јавното претпријатие за стопанисување со спортски сали и спортски објекти Кисела Вода КВ

Скопјеhttp://www.kiselavoda.gov.mk/content-data/Broshuri/zapisnik%2002-23.pdf