blog

Јавен повик број02/2023

21/03/2023

Јавен повик број02/2023 за пријавување на заинтересирани лица за избор на членови во управен одбор и надзорен одбор за контрола на материјално-финансиско работење на Јавното претпријатие за стопанисување со спортски сали и спортски објекти Кисела Вода КВ Скопје 

Јавениот повик може да го симнете тука : 

https://www.kiselavoda.gov.mk/content-data/Broshuri/9999.pdf